Natura Esperanto-Festivalo med kurser på flera nivåer 12-18 juli 2019

Esperanta teksto sube (kotizoj tuj sub la sveda teksto)

Natura Esperanto-Festivalo med kurser på flera nivåer 12-18 juli 2019
Esperanto-Gården arrangerar Natura Esperanto-Festivalo – NEF (naturliga esperanto-festivalen) i mitten av juli i kombination med den traditionella sommarkursen, undervisning för allt från nybörjarnivå till litterär nivå. Särskilt program och undervisning för barn. Lärare är Annie Grente, Arnulf Naif, Martin Strid och Anna Ritamäki-Sjöstrand. Selma Lagerlöfs Mårbacka och världens konstaterat mineralrikaste plats Långbans gruvby finns med som möjliga utflyktsmål. 
Fredagen den 12 juni är ankomstdag, som börjar officiellt med en måltid kl. 19 (men det finns mat också tidigare om man är på plats och vill äta), och torsdagen den 18 är avresedag (då serverar vi kombinerat morgonmål och lunch fram till ca kl. 12). Vi hjälper gärna deltagare att samåka eller hitta bästa möjliga förbindelse till Esperantogården. Vi hämtar i Filipstad, Hällefors eller Hagfors om ingen lämplig direkt förbindelse finns till Lesjöfors just den tid ni har möjlighet att komma.

För den som vill delta i esperantokongressen i Lahtis som börjar lördagen den 20 juli erbjuds en gemensam exkursion med intressanta stopp i Sverige och avresa med nattfärjan från Stockholm fredag kväll. Det är möjligt att ansluta sig till resan var som helst. Är du det minsta intresserad att kanske välja det här alternativet ta kontakt med Esperanto-Gården så kommer vi överens om detaljerna.

Esperanto-Gårdens styrelse/Anna Ritamäki-Sjöstrand

Deltagaravgift inklusive program, övernattning och måltider
Kotizoj inkluzivantaj programon, tranoktadon kaj manĝojn

Deltagaravgift utan rabatt
Nerabatita kotizo 3400 SEK

Tillägg för enpersonsrum
Aldono por unupersona ĉambro 1500 SEK

Rabatoj/Rabatter
Ungdom 13-17 år, studerande, pensionär, arbetslös
Junulo 13-17-jara, studento, pensiulo, senlaborulo: -1000 SEK

7-12-åring
7-12-jara:  -2000 SEK

Hyra för lakan och handduk/Luo de littukoj kaj bantuko 100 SEK

Deltagande och besök under kortare period är möjlig: hela avgiften/fyra per dygn
Partatempa partopreno estas bonvena: portagnokta kotizo estas la tuta kotizo dividite per kvar

VIKTIGT Din ekonomiska situation ska inte vara ett hinder. Är du intresserad av deltagande hör dig för om en personlig rabatt för dig eller familjen. För oss är det viktigaste att alla, som är intresserade av att lära sig och njuta av internationell samvaro på esperanto, har möjlighet att göra det i vår alldeles egna kursgård i natursköna Värmland.
GRAVE Via financa situacio ne estu obstaklo. Se vi volas partopreni Informiĝu pri ebla persona rabato por vi aŭ familio. Por ni plej gravas ke ĉiu, kiu interesiĝas povu lerni kaj ĝui internacian esperantorenkontiĝon en nia propra kursejo en belnatura Vermlando.

Anmälan per telefon eller e-post/Aliĝo telefone aŭ rete 070 767 54 55, info@esperantogarden.se

Namn/nom
E-post/Retpoŝto
Telefon(o)
Ålder/Aĝo
Postadress/Poŝta adreso
Esperantonivå/Lingva nivelo
Eventuell diet eller andra behov (exempelvis önskemål gällande rum, önskemål om hjälp att hitta kollektivtrafikförbindelse)/Ebla dieto kaj aliaj bezonoj (ekz. deziroj rilate al ĉambro, helpo trovi horaron)
Eventuala intereso kontribui al la programo/Eventuellt intresse att bidra till programmet:

Betala gärna 1000 SEK eller hela summan vid anmälning. Vi tar naturligtvis även emot gåvor till kursgården. Ni aprezas se vi pagas 1000 SEK aŭ la tutan sumon je aliĝo. Ankaŭ donacoj estas alte aprezataj.
Esperantogården i Lesjöfors, Plusgiro: 4440245-1
Internacia formo de la kontonumero: IBAN: SE26 9500 0099 6042 4440 2451 BIC (SWIFT): NDEASESS


Natura Esperanto-Festivalo kun kursoj je pluraj niveloj 12–18 julio 2019

Esperanto-Gastigejo aranĝas Naturan Esperanto-Festivalon – NEF –  meze de julio, kombine kun la tradiciaj someraj kursoj, kun instruado diversnivela ekde komenca ĝis literatura. Apartaj programo kaj instruado por infanoj. Kursgvidantoj estos Annie Grente, Arnulf Naif, Martin Strid och Anna Ritamäki-Sjöstrand. Eblaj ekskursejoj estas Mårbacka, la hejmo de la verkistino Selma Lagerlöf (1858 – 1940), kaj la minejo Långban, unu el la plej mineralriĉaj lokoj en la mondo.

Vendredo la 12a junio estas la alven-tago, kiu komenciĝos per vespermanĝo je la 19a  (sed manĝaĵo haveblos ankaŭ pli frue por tiuj kiuj frue alvenos), kaj ĵaŭdo la 18a estas forirotago (tiam ni ofertos matenmanĝon /lunĉon ĝis ĉ la 12a). Ni volonte helpos partoprenontojn kune veturi aŭ trovi la plej konvenajn vetur-horojn de busoj kaj trajnoj por atingi la gastigejon. Ni povos veni veturigi vin de Filipstad, Hällefors aŭ Hagfors se ne estos taŭgaj busoj por atingi Lesjöfors ĝuste tiam kiam eblos al vi veni.

Por tiuj kiuj  partoprenos en la Universala Kongreso en Lahtio, kiu komenciĝos sabaton la 20an, ni ofertas komunan ekskurson tien, kun interesaj survojaj haltoj en Svedio kaj nokta pramŝipo de Stokholmo vendredon vespere. Eblos aliĝi al la vojaĝo ie ajn. Se vi (almenaŭ) interesiĝas elekti tiun aldonan ekskurson, kontaktiĝu kun Esperanto-Gastigejo kaj ni certe interkonsentos pri la detaloj.

La estraro de Esperanto-Gastigejo/ Anna Ritamäki-Sjöstrand